Grafiqm Consulting bemutatkozása


GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda Bt.

Adószám:28725778-1-13;

E-mail: grafologus@vnet.hu    szollossy-csoma.eniko@grafologusok.hu

Dr. Szőllőssy-Csoma Enikő grafológus szakértő, igazságügyi írásszakértő

Tel.: +36 30-9615-277

A GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda 1998-ban alakult. Célja a humánpolitikai szolgáltatások széleskörű és korrekt módon történő biztosítása a cég Megbízói számára.

 

A humánpolitikai és grafológiai szolgáltatás-csomag terén Szőllőssy-Csoma Enikő szakértő neve, szaktudása, tapasztalata adhat szakmai garanciát.

A GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda ügyfelei teljeskörű - az egyéni igényeket is felölelő – kiszolgálására, maximális szakmai segítségnyújtásra, korrekt döntéstámogatásra törekszik.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A GRAFIQM Consulting Grafológiai és Személyzeti Tanácsadó Iroda (írás-, valamint grafológus) szakértői tevékenysége során az adatokat - a hivatkozott jogszabályok, továbbá a vonatkozó szakmai-etikai szabályok szerint - a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság szempontjainak figyelembevételével, célhoz kötötten kezeli, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A szakértői tevékenység elvégzésére céges, vagy magán felkérés alapján, írásos megbízási szerződés keretében kerül sor. (Hozzájáruláson, szerződésen, jogi kötelezettségen alapuló jogalap.) 

A vizsgálat megkezdésekor a szakértő, a vizsgálandó személyt közérthető módon tájékoztatja

  • a vizsgálat céljáról,
  • várható időtartamáról,
  • menetéről
  • az alkalmazandó vizsgálati eljárásokról, módszerekről,
  • valamint a vizsgálathoz szükséges adatok köréről, és azok biztonságos kezeléséről.

A vizsgálatok kizárólag - a célhoz kötődő és szükségszerű adatkezelés megértését és elfogadását követően - az érintett természetes személyek írásos hozzájáruló nyilatkozatának birtokában kerülnek elvégzésre. Cégünk ezen személyes adatokat és írásmintákat az érintett személyek írásbeli visszavonó nyilatkozatáig, illetve az érvényben lévő jogszabályokban rögzített határidőig őrzi és kezeli.

Amennyiben ez utóbbiak megőrzéséhez az érintett személy nem járul hozzá, úgy azok - a szolgáltatás szerződésszerű teljesítését követően - visszaküldésre kerülnek számára.

 

Vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások:

2011. évi CXII. tv. - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; 

95/46/EK (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679  Rendelete (2016. április 27.).

MÍT Szakmai-Etikai Kódex